பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

lundi 15 février 2010

எழுதிப் பார்க்க --  
இடமிருந்து வலம்                                                                               
1 விஞ்ஞானி, இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர்                                   
3  பெண்ணின் பெயர்  
                                                                            
வலமிருந்து இடம்                                                          
6   யூத, கிறிஸ்துவ, இஸ்லாமிய மதங்களின் பிதாப் பிதா          
7  நாடு விட்டு வந்து தஞ்சம் கேட்பவர்கள்                                        
8  மன்மதன் 
10  தெய்வப் புலவர்
13  சாமர்த்தியம்  

  மேலிருந்து கீழ்
 1 தமிழ் முனிவர்
 2 பன்னிரண்டு ராசிகளில் ஒன்று
 4  பெண்ணின் கை போன்ற மலர்
 8  இந்தியாவின் தந்தை
9 மக்கள்அரசுக்குசெலுத்தும் பணம்                       

கீழிருந்து மேல்  
4    எல்லாருக்கும் வரும்  உணர்வு
5    இந்தியப் பணக்காரர்களில் ஒருவர் 
6    முதல் மனிதன் 
9    ஜோசெப் (சூசை) மறு பெயர்
11   புண்ணியத்துக்கு எதிர்ப் பதம் 
12   இரும்பு ஈரமானால் வருவது 
13   ________ இரண்டொழிய வேறில்லை 
    
- லூசியா  லெபோ  

                                                             
விடை அடுத்த முறை காண்க! 
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire