பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

vendredi 30 janvier 2015

பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!  எல்லோரும் இன்புற்று வாழ்கவே! அன்பொளிரும்
  சொல்லோடு மன்பதை சுற்றுகவே! - நல்லமுதாம்
  சங்கத் தமிழ்மணக்கச் சந்தக் கவியினிக்கப்
  பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!
  ஒற்றுமை ஓங்கி ஒளிருகவே! நல்லொழுக்கம்
  பற்றுனைப் பற்றிப் படருகவே! - நற்றுணையாய்த்
  திங்கள் தரும்நலமாய்த் தென்றல் கமழ்மணமாய்ப்
  பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!
  உழைப்பே உயர்வுதரும்! உண்மையொளி யூட்டும்!
  இழைப்பே பொலிவுதரும்! எங்கும் - குழையாமல்
  தங்க மனமேந்தித் தந்த வளமேந்திப்
  பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!
  மாண்பெனும் சோலை மலருகவே! வண்டமிழ்
  ஆண்டெனத் தைமகளை வேண்டுகவே! - பூண்டொளிரும்
  மங்கை அணியழகாய் மாலை மதியழகாய்ப்
  பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!
  செய்யும் தொழிலையே தெய்வமென எண்ணிடுக!
  உய்யும் வழியுணர்க! ஒண்டமிழ் - நெய்கின்ற
  வங்கக் கடல்புதுவை வாழும் புலமையெனப்
  பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!
  துணிவே துணையெனக் கொண்டிடுக! நெஞ்சுள்
  பணிவே உயர்வுதரும் பண்பாம்! - பணிசிறக்க!
  செங்கதிர் முற்றிச் செழித்துள்ள பொன்னிலமாய்ப்
  பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!
  ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பிடுக! கற்றோர்
  பழக்கம் பயனுறுக! பாரே - செழித்தாட
  மங்கலம் நல்கும் மலர்த்தமிழ் வாய்மறையைப்
  பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!
  அன்பொன்றே இவ்வுலகை ஆட்படுத்தும்! பேராற்றல்
  ஒன்றென்றே ஓதி  உணர்வுறுக ! - நன்றாடித்
  தொங்கும் மனக்குரங்கைத் தங்கும் வழிகாட்டிப்
  பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!
  கடமையும் கண்ணியமும் நற்கட்டுப் பாடும்
  உடமையாய்ப் பெற்றே ஒளிர்க! - குடியோங்கித்
  தங்கி மகிழ்விருக்கத் தாள இசையொலிக்கப்
  பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!
  எண்ணமே வாழ்வாகும்! என்றென்றும் உண்மையொளிர்
  வண்ணமே ஆன்ம வளமாகும்! - மண்ணுலகம்
  எங்கும் இனிமையுற ஏற்ற நெறிகளைப்
  பொங்கல் திருநாளே பொங்கு!
  
 கவிஞா் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்: கம்பன் கழகம் பிரான்சு

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire