பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

mardi 26 juin 2012

சுரண்டலின் வித்து
                            uhgHl; fpist;: Mz;Lf;F 5 gTd; rk;gsj;jpw;F (50Ugha;) Ntiy nra;a kjuhR te;jtH uhgHl; fpist;. fk;ngdp caH mjpfhupfspd; gytPdq;fis gad;gLj;jpf; nfhz;L; yQ;rk; nfhLj;J jd; gjtpia caHj;jpf; nfhz;lhH. xU Kiw Aj;jf; ifjpahf ,Ue;j fpist; ifA+l;L nfhLj;J jg;gpj;j je;jpuj;ij fk;ngdpNa ghuhl;baJ! Gjpa gjtpiaj; je;jJ!

cs;ehl;L gpur;idiag; gad;gLj;jp ethg;fSf;Fs; rz;ilte;j NghJ rkhjhdk; nra;tJ Nghy; ebj;J ,uz;L gf;fKk; gzk; thq;fpf; nfhz;L Vkhw;wptpl;Lj; jhNd mjpfhuj;ij ifg;gw;wpdhH. tq;fhs gPfhH tup tR+y; cupikia jd;dplk; itj;Jf; nfhz;ljhy; vspjpy; gzk; Ftpe;jJ. 1760y; ,q;fpyhe;J jpUk;gpa NghJ ,uz;L yl;rj;J Kg;gj;J ehd;F Mapuk; gTz;l; (xU Nfhb vz;gj;jpnahU yl;rj;J njhz;Z}w;wp%d;whapuj;J IE}w;wp Ik;gj;J ehd;F &gha;) itj;jpUe;jhH. jd; Nrkpg;ig itukhf khw;wpf; nfhz;lhH. mtH 1;400 jq;fg; ghsq;fis Vw;wpr; nrd;w Nlhdpq;ld; fg;gy; Gaypy; rpf;fp %o;fpaJ.  md;iwa tq;fhsj;jpd; nryT xd;gNjfhy; yl;rnkdpy; fpist; mile;j Mjhak; ,uz;liu yl;rkhFk;! 17Mk; E}w;whz;ilr; NrHe;j nkhfyhaH fhyj;J FLit xd;iw ethgplkpUe;J gwpj;J yz;ldpy; Vyj;jpw;F tpl;lhH. itu khzpf;fk; gjpj;j mJ 5.2 kpy;ypad; lhyUf;F tpw;fg;gl;lJ! yz;ld; efupy; 92;000 gTz;l;by; khspif thq;fpdhH! 1773,y; ,q;fpyhe;J ghuhSkd;wj;jpy; jd; mjpfhuj;ijg; gad;gLj;jp ,e;jpahtpy; nfhs;is elj;jpdhH vd;W Fw;wr;rhl;L vOe;jNghJ jd; jpwikahy; mjpypUe;J tpLgl;lhH.

Mdhy; fhyk; khwpaJ. mtiug; ghuhl;bf; nfhz;lhbaf; fpof;fpe;jpaf; fk;ngdpNa mtH xU JNuhfp vd;W Fw;wk; rhl;baJ. uj;jf; nfhjpg;G J}f;fkpd;ik gpj;jg;igf; NfhshW vd cly;eyf; FiwfNshL kdrhl;rpapd; cWj;jYk; Nru (mtH fbjq;fSk;; Fwpg;GfSk; ,jidj; njspthf Gyg;gLj;Jfpd;wd) ,Wjpapy; jw;nfhiy nra;J nfhz;lhH! ,jdhy; Njthyaj;jpy; ,Wjp rlq;Ffs; elj;jg;glhJ fy;yiwapy; nghwpf;fg;gLk; fy; $l mDkjpf;fg;glhky; ve;j milahsKkpd;wp kz;zpy; GijAz;L NghdJ Nguhirahy; nrhj;J jpul;ba mtuJ cly;!
                  Description de l'image  Dupleix Jean Francois estampe.jpeg.1720இல் புதுச்சேரியை ஆண்ட பிரெஞ்சு கவர்னரின் கவுன்சில் உறுப்பினராகச் சேர்ந்தார்சோசபு பிரான்சிசு மார்க்கெசு துய்ப்ளெக்சு. '42”இல் கவர்னர் ஆனார்.ஆங்கிலேயர்களைப் போலவே நாடு பிடிக்கத் தலைப்பட்டார். உள்நாட்டுக் குழப்பத்தை பயன்படுத்தி பணம் பறித்தார் என்று அப்போது துபாசியாக இருந்த ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை தன் டயரியில் எழுதியுள்ளார.

அரசு உத்தரவுகளைக்கூட மனைவி ழான் பிறப்பிக்கவும்; தனிப்படை ஒன்று அமைத்துக்கொண்டு இந்துக் கோவில்களை இடிக்கவும் துய்ப்ளெக்ச் இடமளித்தார்.வாரிசு இல்லாமற்போன வணிகர்களின் சொத்துக்கள் இவர் கள் வசமாயின! கவர்னர்பதவியைப் பயன்படுத்தி மிரட்டி தங்கம் வெள் ளியைச் சேர்த்தனர்.ஊழல் பெருகியது. விசாரணை செய்யப் போவதாக அவரை பிரான்சு அழைத்துக்கொண்டது. அத்துடன் அவரது ஆட்சிக்கும் முற்றுப்புள்ளி விழுந்தது. 


அன்றைய  பிரான்ஸ்  ஆட்சியில் முக்கியப்  பதவிகள் எல்லாமும் பகிரங்கமாகவே லஞ்சம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கப்பட்டன. கணவன் கப்பல் வணிகத்தில் சம்பாதித்ததை விட அதிகமாக, ழான் கையூட்டு பெற்று பணம் சம்பாதித்து வந்தாள் என்கிறது வரலாறு. கடைசியில் பதவியை இழந்து வறுமையும் நோய்மையும் ஒன்று சேர தனது கடந்தகால நினைவுகளில் மூழ்கித் தவித்த ழான் , எப்படியாவது  புதுச்சேரிக்குப் போக வேண்டும் என்ற ஆசை       நிறைவேராமலையே இறந்து போய்விட்டாள் . 


புதுச்சேரியின் கோர்த்தியேவாக, மிகமுக்கிய அரசுப் பொறுப்பில் இருந்த கனகராயமுதலி, இறந்து போகிறார். ஏற்கெனவே, துணை கோர்த்தியேவாகவும் துபாஷியாகவும் உள்ள ஆனந்தரங்கப் பிள்ளைக்கே அந்தப் பதவி போய்ச்சேரும் என்றே அரசியல் வட்டாரம் நினைத்தது. இதற்கு ஊடாக, அன்னபூர்ண ஐயன் என்கிற வைத்தியன், ழானைச் சந்திக்கிறான். அவளுக்கு 1500 வராகனும் (1 வராகன் 3 ரூபாய்), குவர்னருக்கு 5000 வராகனும் தருவதாகவும் கூறி, அந்தப் பதவி தனக்கு வேண்டும் என்கிறான். கனகராய முதலியின் தம்பி சின்ன முதலியும் அந்தப் பதவிக்குப் பணம் தரத் தயாராகிறான்.ழான், மிக புத்திசாலித்தனமாக யோசிக்கிறாள். பதவியின் 'விலை’யை ஆனந்தரங்கப் பிள்ளையிடம் பேரம் பேசி மிரட்டி இருக்கிறாள். அதைப்பற்றிக் குறிப்பிடும் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை,'காசு சத்தம் கேட்டால் மாத்திரமே அம்மாள் வாயைத் திறக்கிறாள்’ என்று தன் டைரியில் எழுதி இருக்கிறார்.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire