பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

lundi 15 mars 2010

விடுகதை

  1. உனக்கு உடமையானாலும் ஊரார்க்கே பயன்படும். அது என்ன?
    2.   கூடவே வாழ்ந்தாலும் கடைசி வரை தீண்டாத இருவர், யார்?

(விடை அடுத்த மாதம்)