பொறுப்பாளர்கள்

பொறுப்பாளர்கள்

கவிஞர் பாரதிதாசனின் தாயகப் பயணம்

vendredi 30 août 2013

விந்தையான எண்கள்

                                                            

அதிசய எண்;12345679

ஒன்றிலிருந்து ஒன்பதுக்குள் ஒரு எண்ணைத்தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த எண்ணை ஒன்பதால் பெருக்கி வரும் விடையை இந்த அதிசய எண்ணுடன் பெருக்குங்கள்.விடை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த எண்ணின் வரிசையாக இருக்கும்.

1x9x12345679=111111111
2x9x12345679=222222222
3x9x12345679=333333333
4x9x12345679=444444444
5x9x12345679=555555555
6x9x12345679=666666666
7x9x12345679=777777777
8x9x12345679=888888888
9x9x12345679=999999999

எண்கள் 2519, 5033, 10079, இவற்றை 10 ஆல் வகுக்க மீதி 9 ம், 9 ஆல் வகுக்க மீதி 8 ம், 8 ஆல் வகுக்க மீதி 7 ம் , 7 ஆல் வகுக்க மீதி 6 ம்,........2 ஆல் வகுக்க மீதி 1 ம் வரும்.

2520 என்ற எண் மட்டுமே , 1 முதல் 9 வரையிலான எண்கள் அனைத்தும் மீதமில்லாமல் வகுக்கக்கூடிய எண்.

 1,11,11,111 இந்த எண்ணை 9 ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கக்கூடிய ஈவு நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தும். ஈவு: 12345678.

இடது புறத்தில் உள்ள எண்கள் வலது புறத்தில் அப்படியே திரும்பி இருக்கின்றன.
10989 X 9 =98901. 

கோபுர எண்கள் :                                                             9 X 9 + 7 = 88
                                                           98 X 9 + 6 = 888
                                                         987 X 9 + 5 = 8888
                                                       9876 X 9 + 4 = 88888
                                                     98765 X 9 + 3 = 888888
                                                   987654 X 9 + 2 = 8888888
                                                 9876543 X 9 + 1 = 88888888
                                               98765432 X 9 + 0 = 888888888

                                                                     1 X 8 + 1 = 9
                                                                   12 X 8 + 2 = 98
                                                                 123 X 8 + 3 = 987
                                                               1234 X 8 + 4 = 9876
                                                             12345 X 8 + 5 = 98765
                                                           123456 X 8 + 6 = 987654
                                                         1234567 X 8 + 7 = 9876543
                                                       12345678 X 8 + 8 = 98765432
                                                     123456789 X 8 + 9 = 987654321                                                              1 x 9 + 2 = 11
                                                            12 x 9 + 3 = 111
                                                          123 x 9 + 4 = 1111
                                                        1234 x 9 + 5 = 11111
                                                      12345 x 9 + 6 = 111111
                                                    123456 x 9 + 7 = 1111111
                                                  1234567 x 9 + 8 = 11111111
                                                12345678 x 9 + 9 = 111111111இது   ஒரு   அதிசய சதுரம்.இடமிருந்து வலம்,மேலிருந்து கீழ், குறுக்காக  எப்படிக் கூட்டினாலும் 264   வரும்.

          96   11   89   68
          88   69   91   16
          61   86   18   99
          19   98   66   81

அது மாத்திரமல்ல.இந்த சதுரத்தை அப்படியே தலைகீழாக மாற்றிப் பாருங்கள்.

           18   99   86   61
           66   81   98   19
           91   16   69   88
           89   68   11   96

இப்பொழுதும் இடமிருந்து வலம்,மேலிருந்து கீழ்,குறுக்காக கூட்டிப் பாருங்கள்.அதே விடை தான் வரும்.264


பெருக்கலில் சில அதிசயங்கள் உண்டு.அவற்றுள் ஒன்று இது:

33 X 3367 = 111,111.
66 X3367 =222,222.
99 X 3367 =333,333.
132 X 3367 =444,444.
165 X 3367 = 555,555.
297 X 3367 =999,999.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire